1. Thủ tục, hồ sơ doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

Được quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020 và hướng dẫn tại  Điều 66 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. Theo đó doanh nghiệp tạm ngưng kinh doanh thực hiện theo thủ tục cụ thể như sau:

– Gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

– Hồ sơ cần chuẩn bị:

+ Thông báo tạm ngừng kinh doanh

+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản hợp của Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần; Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

+ Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục thì cần có giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền kèm theo bản sao CMND hoặc CCCD của người được ủy quyền

– Thủ tục:

Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.

2. Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có cần nộp báo cáo hoặc hồ sơ quyết toán thuế hay không?

Vấn đề này được quy định tại khoản 2 Điều 4 nghị định số 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế:

“2. Trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh:

a) Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.

c) Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Trường hợp người nộp thuế được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hoá đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn thì phải nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quy định.

d) Người nộp thuế phải chấp hành các quyết định, thông báo của cơ quan quản lý thuế về đôn đốc thu nợ, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế và xử lý hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.”

Như vậy trong thời gian Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, kinh doanh thì Doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.

Theo ĐN Phương -Công ty Mai Bình – 0825 468 999 / 0926 468 999