SO SÁNH CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN

Hiện nay có nhiều người lầm tưởng và không phân biệt được sự giống nhau và khác nhau của Công ty TNHH 2 Thành Viên và Công ty Cổ Phần. Thì hôm nay Công ty Cổ Phần Chuẩn Phát Mai Bình xin được giải đáp thắc mắc của mọi người về vấn đề này.

Sự khác biệt giữa Công ty TNHH 2 Thành Viên Và Công Ty Cổ Phần
Sự khác biệt giữa Công ty TNHH 2 Thành Viên Và Công Ty Cổ Phần

Những điểm giống nhau giữa công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần

Những điểm GIỐNG nhau giữa công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần
Những điểm GIỐNG nhau giữa công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần
  • Đều có tư cách pháp nhân từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Có sự tách biệt giữa tài sản công ty và tài sản cá nhân, các thành viên trong công ty chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp
  • Các thành viên góp vốn của công ty TNHH 2 thành viên trở lên và cổ đông công ty cổ phần có thể là tổ chức hoặc cá nhân
  • Đều chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp
  • Đều được phát hành trái phiếu.
  • Thời hạn góp vốn: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Những điểm KHÁC nhau giữa công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần

Những điểm KHÁC nhau giữa công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần
Những điểm KHÁC nhau giữa công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên Công ty cổ phần
Số lượng thành viên Công ty TNHH 2 thành viên có tối thiểu là 02 thành viên và tối đa là 50 thành viên là cá nhân hoặc tổ chức. Công ty cổ phần có tối thiểu 03 cổ đông và không hạn chế số lượng cổ đông tối đa.

Cổ đông công ty cổ phần có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát.

Trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần có thể được tổ chức dưới 02 mô hình sau:

Mô hình thứ nhất: Có Ban kiểm soát, bao gồm:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

Mô hình thứ hai: Không có ban kiểm soát mà thay vào đó là Uỷ ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị, bao gồm:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

Người đại diện theo pháp luật Người đại diện theo pháp luật của công ty có thể là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc công ty. Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Cơ quan quyết định cao nhất Hội đồng thành viên Đại hội đồng cổ đông
Vốn

điều l

Các thành viên đóng góp các phần khác nhau tùy thuộc vào khả năng của mình Được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần và được thể hiện dưới hình thức chứng khoán là cổ phiếu
Tăng, giảm vốn điều lệ – Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể tăng vốn bằng những cách sau:

+ Huy động thêm vốn góp của các thành viên trong công ty

+ Huy động thêm vốn từ các cá nhân, tổ chức khác.

– Công ty TNHH 2 thành viên có thể giảm vốn bằng những cách sau:

+ Hoàn trả một phần vốn góp cho các thành viên công ty

+ Công ty mua lại phần vốn góp của các thành viên công ty theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần có thể huy động vốn bằng cách chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu trong công ty, chào bán cổ phần riêng lẻ cho cá nhân, tổ chức khác hoặc chào bán cổ phần ra công chúng.
Quyền chuyển nhượng vốn góp -Thành viên của công ty muốn chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác thì phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại.

– Các thành viên còn lại có quyền ưu tiên mua trong vòng 30 ngày kể từ ngày chào bán và sau đó nếu các thành viên còn lại không mua, thành viên đó có quyền chuyển nhượng cho bên thứ ba với cùng điều kiện và điều khoản đã chào bán cho các thành viên còn lại.

Các thành viên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác trong trường hợp sau:

+ Chào bán phần vốn góp đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện chào bán;

+ Chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán.

+ Trong một số trường hợp đặc biệt phần vốn góp được công ty mua lại hoặc chuyển nhượng: Người thừa kế không muốn trở thành thành viên;

Người được tặng cho không được Hội đồng thành viên chấp thuận làm thành viên hoặc Thành viên công ty là tổ chức giải thể hoặc phá sản.

Trách nhiệm đối với vốn góp Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Trừ trường hợp các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.

Ưu điểm – Số lượng thành viên không quá ít cũng không quá nhiều (từ 02 – 50 thành viên) và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty dễ dàng hơn, không quá phức tạp như công ty cổ phần;

– Chế độ trách nhiệm hữu hạn: Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoảng nợ nằm trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn.

– Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

– Việc chuyển nhượng vốn được quy định chặt chẽ nên khi thay đổi thành viên các thành viên khác hoàn toàn có thể kiểm soát

– Chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn nên mức độ chịu rủi ro của các cổ đông thấp; Cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm về khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty

– Khả năng huy động vốn rất cao và linh hoạt thông qua việc chào bán các loại cổ phần, phát hành cổ phiếu ra công chúng. Hiện nay đây là loại hình duy nhất có thể phát hành cổ phiếu để huy động vốn;

– Khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề;

– Thủ tục chuyển nhượng cổ phần đơn giản, cộng thêm không giới hạn số lượng cổ đông là yếu tố thu hút nhiều cá nhân hoặc tổ chức dễ dàng tham gia góp vốn vào công ty cổ phần,  vì vậy phạm vi đối tượng có thể mua cổ phần và tham gia là cổ đông của công ty cổ phần rất rộng;

– Được quyền niêm yết, giao dịch cổ phần trên sàn giao dịch chứng khoán.

Nhược điểm – Việc huy động vốn bị hạn chế do không được phát hành cổ phiếu, do đó bị hạn chế về quy mô và khả năng mở rộng các lĩnh vực ngành nghề.

– Bị giới hạn đến 50 thành viên nên có thể sẽ bị bỏ lỡ một số cơ hội từ các nhà đầu tư khác;

– Thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác nên uy tín với đối tác sẽ bị ảnh hưởng.

– Cơ cấu tổ chức công ty phức tạp, nên Việc quản lý và điều hành công ty cổ phần cũng khó khăn hơn do số lượng cổ đông rất lớn, nhiều cổ đông có thể không quen biết nhau và có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ đông trong công ty đối kháng nhau về lợi ích;

– Đối với công ty cổ phần sẽ khó khăn hơn khi đưa ra một quyết định nào đó dù là về quản lý doanh nghiệp hay kinh doanh do phải thông qua Hội Đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông… Vậy nên rất dễ bỏ qua những cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp;

– Khả năng bảo mật trong kinh doanh và tài chính bị hạn chế do công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông ở các cuộc họp thường niên.

NÊN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN HAY CÔNG TY CỔ PHẦN?

Về mặt kinh doanh, công ty cổ phần khiến khách hàng có cảm giác lớn hơn công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Tuy nhiên nếu bạn là doanh nghiệp nhỏ, ít cổ đông, ít vốn, ít khách hàng thì với tất cả kinh nghiệm của mình, Luật Mai Bình khuyên bạn nên thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên để đơn giản hóa thủ tục pháp lý, thủ tục thuế trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

Xem thêm: Thủ Tục Và Các Yêu Cầu Để Kinh doanh Quán ăn, Nhà Hàng, Dịch vụ Ăn Uống ( FnB )

Trên đây là những thông tin cơ bản về những điểm giống và khác nhau giữa công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần. Nếu bạn đã lựa chọn được loại hình phù hợp với mình, muốn làm giấy phép kinh doanh, đăng ký thành lập công ty, hộ kinh doanh nhanh chóng thì có thể tham khảo dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể của Luật Mai Bình. Bạn không cần đi lại, làm giấy tờ, hồ sơ, Luật Mai Bình sẽ thay bạn hoàn thiện mọi thứ. Hãy liên hệ với Luật Mai Bình qua hotline 0933 468 999 – 0825 468 999 – 0926 468 999 – 0397 468 999 ( Mr.Ánh ) nếu có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ cụ thể bất kỳ vấn đề nào khác.

Www.LuatMaiBinh.Vn
Www.LuatMaiBinh.Vn